فروش و بازاریابی شامل عملیات و فعالیت هایی می شود که به تبلیغ و فروش خدمات یا کالا ختم میشود .

اگر بخواهیم به صورت ساده بازاریابی را معرفی کنیم بازاریابی به کلیه فعالیت هایی گفته می شود که در بستر کسب و کار جریان دارد . جریانی مثل ارائه کالا و خدمات از سمت تولیدکننده به مصرف کننده که به صورت کامل تر هر فرآیندی بازاریابی مراحل خاصی دارد مثل تحقیقیات بازار، شناخت مخاطب هدف، متقاعدسازی و … که تبلیغات نقش خیلی به سزایی در متقاعدکزدن مشتری دارد

 

فروش تبدیل کردن خدمات و محصول به پول است که تیم فروش باید به گونه ای مدیریت و آموزش داده شود که به خوبی بتواند از پس این کار بربیاید . روش ها و نحوه های فروش هر خدمات یا محصول به سایر موارد متفاوت است مهم ترین وظیفه تیم فروش، ارتباط سازی با مشتریان بالقوه و تکمیل فرآیند ایجاد نیاز است که در آخر به خرید ختم شود .